Контакти: 1324 София, ул. Филиповско шосе № 38, тел: 02 925 1640

Споделяме с Европа добри практики за доброволческа заетост

Споделяме с Европа добри практики за доброволческа заетост
Марина Стефанова представя Младежката предприемаческа борса като добра практика

В периода 24 февруари – 27 февруари 2014г. в гр. София, Столична община проведе ІV-та Международна среща по проект „Доброволци за заетост в Европа (Volunteers for European Employment – VERSO), в която взеха участие представители на органи на публичния сектор, институти, университети и общини от градовете на дванадесетте партньори по Проекта от България, Великобритания, Испания, Гърция, Германия, Холандия и Унгария.

Младежката предприемаческа борса, организирана от фондация "Каузи" беше една от добрите практики, представена от България в рамките на проекта.

Концепцията на VERSO поставя акцент върху използването на доброволчеството като инструмент за неформално образование и социална кохезия посредством придобиване на умения, опит и квалификация с цел разширяване възможностите за бъдеща заетост.
Доброволците са неразделна част от предоставянето на обществено полезни услуги, особено за хора от уязвими социални групи. За постигане на комплексни и ефективни резултати при осъществяване на доброволческа дейност от особено значение е подкрепата на местните власти, правителствените и неправителствени организации.

В отговор на това предизвикателство г-жа Албена Атанасова – заместник-кмет по направление ''Социални дейности и интеграция на хора с увреждания'' към Столична община, както и г-жа Анета Георгиева – общински съветник и член на политическия съвет по проекта, взеха активно участие в проведените срещи. Представителите на местната власт поставиха акцент върху социалния аспект на доброволчеството и подчертаха колко е важно превръщането му от въпрос на вътрешна необходимост в осъзната обществена потребност и споделена отговорност.
В първият ден от работната среща с международните партньори бяха споделени добри практики за успешно интегрирани модели на доброволчество, насърчаващи младежката заетост в гр. София - Домът за деца, лишени от родителска грижа „П.Славейков”, както и инициативите „Младежката предприемаческа борса”, „Бизнес инкубатор за уязвими групи” и „Млад банкер”.
Бяха проведени работно-консултативни сесии, в които участниците обмениха опит и експертиза на базата на добри европейски практики в сферата на доброволчеството и дискутираха редица практически въпроси, свързани с възможностите за прилагане на доброволческите платформи в различните сфери на обществения живот, в зависимост от специфичните нужди на градовете-партньори.
В резултат от работата по групи ще бъдат разработени и формулирани важни препоръки за това как общините могат да използват европейските и национални политики за насърчаване на доброволчеството и за постигане на устойчив напредък в тази сфера.
Международната конференция беше официално закрита на 27 февруари 2014 г. с брифинг, в която взеха участие общински съветници от Столичен общински съвет, директора на дирекция „Европейски програми и проекти“ в Столична община, представители на политическия борд от страна на градовете-партньори и журналисти.

Екипът на Столична община изказва своята благодарност към всички участници от градовете партньори по проект VERSO за активното им участие и принос за успешното приключване на ІV-та международна конференция!


Проект „Доброволци за заетост в Европа“ (Volunteers for European Employment – VERSO)


Проектът е съ-финансиран от Програма INTERREG IV C на Европейския съюз и включва в проектния консорциум 12 партньори от 8 държави: Общински съвет на град Йист Райдинг, Йоркшир (Великобритания), Автономно правителство на регион Каталуня (Испания), Регион Епир (Гърция), общините на градове: София (България), Мидълфарт (Дания), Нецверк Липе (Германия), Залаегерсег (Унгария), Куфорден (Холандия), а също така университетите в град Йоанина (Гърция), Автономен университет в Барселона, (Испания) и Икономически институт в Будапеща (Унгария).
Срок за изпълнение: януари 2012 г. – декември 2014 г. (общо 36 месеца)
Обща стойност на проекта: 210 522,16 евро
Финансов/нефинансов принос на Столична община: 31 578,33 евро
Полезни връзки: http://verso.au.dk/